KWS
   
 

Bezorkowe systemy uprawy - siew buraka w mulcz z międzyplonu

Rys. 6. Mulcz z resztek pożniwnych i gorczycy
Rys. 6. Mulcz z resztek pożniwnych i gorczycy

Uprawa buraka cukrowego  w systemie technologii uproszczonej, polegającej na zastąpieniu orki zabiegiem spulchniającym, pozwala zmniejszyć o 15% całkowite koszty produkcji ze względu na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na uprawę roli (o 60 –70%).

W warunkach wysokiej kultury gleby, odpowiedniej zasobności w składniki pokarmowe oraz w przypadku posiadania specjalistycznego sprzętu technicznego, możliwe jest zastosowanie uproszczenia w uprawie pod międzyplon poprzez zastąpienie orki siewnej zabiegiem spulchniającym wierzchnią warstwę gleby.

Po zbiorze przedplonu stosuje się 2/3 dawki nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych przewidzianych pod burak oraz 70 kg N/ha (mineralizacja resztek pożniwnych + potrzeby pokarmowe gorczycy; w przypadku niskiego odczynu gleby, nawozy wapniowe należy zastosować pod przedplon).

Następnie przy pomocy kultywatora ścierniskowego wykonuje się dwa zabiegi uprawowe - pierwszy na głębokość 8 cm, drugi tuż przed siewem gorczycy na głębokość 12 – 15 cm. Równomierną obsadę gorczycy (Rys. 6)  zapewnia zastosowanie agregatu czynnego, wyposażonego w redlice tarczowe (Rys. 7).

Rys. 7. Zestaw uprawowo – siewny z redlicami tarczowymi

Systemy uprawy bc rys.7

Gorczycę wysiewa się w ilości 18 – 22 kg/ha (wyższą normę należy stosować w przypadku niedoborów wilgoci oraz dużej ilości resztek pożniwnych) i pozostawia przez zimę jako mulcz. Wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji, stosuje się pierwszy zabieg herbicydem zawierającym glifosat, w celu zniszczenia chwastów ozimych (np. samosiewy rzepaku ozimego, przytulii czepnej, przetaczników, gwiazdnicy pospolitej).
Uzupełniające nawożenie fosforem, potasem i magnezem oraz przedsiewną dawkę azotu stosuje się przed uprawą przedsiewną. Pozostałe  nawożenie azotem najlepiej podzielić na 2 dawki: pierwszą zastosować w fazie 4 liści właściwych, drugą przed zwarciem międzyrzędzi.  Siew buraka wykonuje się w wierzchnią warstwę gleby wymieszaną z przemarzniętymi resztkami gorczycy (siewnikiem tradycyjnym) lub bezpośrednio w mulcz (siewnikiem wyposażonym w kroje tarczowe) (Rys 8).

Rys. 8. Siew buraka cukrowego w technologii bezoorkowej po uprawie przedsiewnej (po lewej) oraz w glebę niespulchnioną (po prawej)

Systemy uprawy bc rys.8

Po siewie, na trzy dni przed wschodami buraka, stosuje się drugi zabieg herbicydem zawierającym glifosat. Dalsza pielęgnacja plantacji jest taka sama jak w tradycyjnej technologii.

Uprawa buraka cukrowego  w systemie technologii uproszczonej, polegającej na zastąpieniu orki zabiegiem spulchniającym, pozwala zmniejszyć o 15% całkowite koszty produkcji ze względu na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na uprawę roli (o 60 –70%).

Należy jednak pamiętać, że uzyskanie plonu korzeni na poziomie technologii tradycyjnej zależy przede wszystkim od kultury gleby oraz terminu i precyzji wykonania zabiegów. System bezorkowy, oprócz zalet wynikających z obniżenia kosztów, posiada również wady, do których należą:

  • zawodność uprawy międzyplonów w warunkach niedostatecznych opadów, późnego zbioru przedplonu i późnego siewu międzyplonu
  • pogłębianie się deficytu wody glebowej w warunkach niskiej ilości opadów i pokrycia gleby mulczem
  • przy słabym pokryciu roli mulczem, szybkie obsychanie, ogrzewanie i zaskorupienie roli w okresie wiosennym
  • możliwość nasilenia występowania chwastów uciążliwych
  • konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu

 


 
KWS