KWS
   
 

Nawożenie startowe

W uprawie kukurydzy stosowane jest szeroko nawożenie zlokalizowane w pobliżu rzędu wysiewanych nasion, aplikowane łącznie z siewem nasion za pomocą dodatkowego osprzętu instalowanego na siewniku punktowym.
Nawożenie to ma za zadanie dostarczyć składników potrzebnych kukurydzy w okresie wzrostu początkowego, których  kukurydza nie jest w stanie pobrać  ze względu na słabo rozwinięty w tym czasie korzeń.

Podawanie azotu w nawożeniu startowym jest dobrym sposobem zaopatrzenia kukurydzy w szybko przyswajalny azot, a zatem powinny być to formy amonowa i saletrzana azotu. Zastosowanie tych form azotu może być szczególnie istotne, gdy nawożenie opiera się na oborniku . Podanie azotu w nawożeniu startowym ma także sens na glebach trudno się ogrzewających a także jako forma zapewnienia roślinom łatwo dostępnego azotu w przypadku zimnej wiosny.

Priorytetem nawożenia startowego jest zaopatrzenie kukurydzy w łatwo rozpuszczalną formę fosforu, stąd standardem stało się aplikowanie fosforanu amonu w dawkach od 70-150 kg  wraz z którym wprowadzane jest do gleby od 12-27 kg N. Za optymalną uważa się dawkę 20-30 kg N/ha.

Na glebach zasobnych w fosfor wraz z ze zmniejszaniem dawek fosforanu amonu warto dodać azot najlepiej w bezpośrednio przyswajanej przez rośliny formie azotanowej. Wobec braku na rynku  nawozów azotowo-fosforowych zawierających więcej azotu niż w fosforanie amonu, można przygotować mieszaninę (blending), w którym stosunek azotu do fosforu będzie wynosił 1:1. Przy mieszaniu nawozów  ważne jest użycie nawozu azotowego i fosforowego o zbliżonych wielkości granuli, co pozwoli uniknąć nierównomiernego wysiewu wskutek rozwarstwiania się komponentów w skrzyni nawozowej siewnika. Stosując w nawożeniu startowym dodatkowy azot należy szczególnie zwracać uwagę na to, aby był on oddalony co najmniej 5 cm od rzędu wysiewanych nasion.

Ponieważ kukurydza jest wrażliwa na chlorki, w nawożeniu startowym nie należy stosować potasu, który najczęściej jest dostępny w postaci chlorku potasu.

Fot 1. Najlepszym sposobem za uniknięcie niedoborów azotu w roślinie jest stosowanie łatwo dostępnej formy saletrzanej (azotanowej) w nawożeniu startowym.

Nawożenie w uprawie kukurydzy-niedobór azotu

Fot 2. Niedobory azotu u  młodych roślin kukurydzy można w przybliżonym stopniu określić za pomocą prostych metod kolorymetrycznych.

Nawożenie w uprawie kukurydzy-niedobór azotu

 

 
KWS