KWS
   
 

Rośliny energetyczne

Wyczerpujące się złoża kopalnych źródeł energii, zmiany klimatyczne oraz rosnąca w szybkim tempie na świecie liczba ludności, której  zapotrzebowanie na żywność i energię będzie rosło, stawiają przed hodowcami roślin nowe zadania -  dostarczanie odmian roślin uprawnych, z których produkować można jedno i drugie, żywność i energię.

Także w KWS pracujemy nad roślinami przeznaczonymi do produkcji energii – jest to nasz wkład w ochronę środowiska oraz w zapewnienie ludziom bezpieczeństwa pokarmowego i energetycznego w przyszłości.

Bioenergia staje się jednym z ważniejszych źródeł energii wykorzystywanych do produkcji prądu elektrycznego, ciepła i paliw.

Do wykorzystania na cele energetyczne hodujemy w KWS odmiany kukurydzy, buraka cukrowego, sorgo i żyta.

Zanim dana odmiana któregoś z tych gatunków zostanie zakwalifikowana jako odmiana energetyczna musi w szeregu doświadczeń sprawdzić się pod względem:

  • ilości wytwarzanej biomasy
  • wydajności energetycznej
  • prędkości przemiany energetycznej
  • kosztów całego procesu

W hodowli roślin energetycznych duży nacisk kładziemy na zwiększenie efektywności upraw przy jednoczesnym zabezpieczeniu gleb przed degradacją oraz zachowanie i poszerzenie różnorodności gatunków roślin uprawnych.

O opłacalności roślin energetycznych decyduje przede wszystkim ich potencjał plonowania. Zwiększenie plonów biomasy jest w hodowli takich roślin głównym celem. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku hodowli roślin z przeznaczeniem na żywność lub paszę, w hodowli roślin energetycznych koncentrujemy się na zwiększeniu plonów całkowitej suchej masy z hektara, co wyraża się odpowiednio w uzysku energii z hektara.

Potencjał jaki niesie wykorzystanie roślin do produkcji energii nie jest nam jeszcze w pełni znany. Niektóre obszary tematyczne związane z bioenergią zostały szerzej rozwinięte niż inne - konieczne będzie prowadzenie prac w tej dziedzinie w nadchodzących latach. To, w którym kierunku te prace pójdą, zależy także od klimatu politycznego oraz od stabilności stworzonych przez rządy warunków dla kontynuowania prac naukowo-rozwojowych w tej dziedzinie.


 
KWS